زبان خود را انتخاب کنید

پنج شنبه 4 مرداد 1403
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق

(حسابداران رسمی)

logo3

 مرکزآموزش و تحقيقات حسابداري و حسابرسي حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران

در اجراي مصوبات شوراي عـالي جامعـه و بـه منظـور بـالابردن دانـش
تخصصي و يكسانسازي رتبه هاي حرفه اي كاركنان حرفه اي موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي، ششمين نوبت آزمون احراز رتبـههـاي حرفـهاي (حسـابرس
ارشد، سرپرست حسابرسي و سرپرست ارشد حسابرسي) را برگزار ميكند. از موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي دعوت ميشود كاركنان واجد شرايط خـود را
براي شركت در آزمون معرفي نمايند.

*از همکاران  واجد شرایط  تقاضا میشود تا پایان تیر ماه1394 به واحد آموزش موسسه جهت تکمیل فرم های مربوطه  مراجعه نمایند.*